Рубрика: 2. Лекції

2. Лекція 5. Складнопідрядні речення нерозчленованої структури

Лекція 5 Складнопідрядні речення нерозчленованої структури Схарактеризовано складнопідрядні речення нерозчленованої структури — прислівні та займенниково-співвідносні. План 1.Прислівні складнопідрядні речення: а) з підрядною приіменниково-означальною; б) з підрядною з'ясувальною; в) з підрядною порівняльно-об'єктною (прикомпаративною). 2. Займенниково-співвідносні складнопідрядні речення: а) з підрядною предметно-ототожненою; б) з підрядною якісно-ототожненою; в) з підрядною обставинною. Таблиця 95. Складнопідрядні речення нерозчленованої структури (з опорним […]

2. Лекція 4

Лекція 4 Складнопідрядне речення. Принципи класифікації Подано відомості про ознаки складнопідрядних речень, принципи класифікації. План 1. Поняття про складнопідрядне речення. Ознаки складнопідрядного речення. 2. Принципи класифікації складнопідрядних речень. 3. Структурно-семантична класифікація складнопідрядних речень. 4. Класи складнопідрядних речень.   1. Поняття про складнопідрядне речення. Ознаки складнопідрядного речення Таблиця 92. Поняття про складнопідрядне речення Складнопідрядне речення – […]

2. Лекція 3

Лекція 3   Класифікація складносурядних речень. Багатокомпонентні складносурядні речення   Описано класифікацію складносурядних речень за характером сполучників, зʼясовано особливості багатокомпонентних складносурядних речень.   План   Класифікація ССР: г) речення з зіставно-протиставними сполучниками; ґ) речення з градаційними сполучниками; д) речення зі сполучниками раптовості, несподіваності; е) речення з пояснювальними сполучниками. Багатокомпонентні складносурядні речення.   1. Класифікація складносурядних […]

2. Лекція 2

Лекція 2 СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ Розкрито поняття складносурядного речення, схарактеризовано засоби зв’язку між предикативними частинами складносурядного речення; наведено класифікацію складносурядних речень за характером сполучників. План 1. Поняття про складносурядне речення. 2. Засоби зв’язку між предикативними частинами складносурядного речення. 3. Класифікація складносурядних речень за характером сполучників: а) речення з єднальними сполучниками; б) речення з приєднувальними сполучниками; в) […]

2. Лекція 1

ЗАГАЛЬНІ  ПИТАННЯ  СКЛАДНОГО  РЕЧЕННЯ Схарактеризовано ознаки складного речення, описано типи складних речень. План 1.Формування питання про складне речення. 2. Ознаки складного речення. 3. Засоби поєднання частин складного речення. 4. Типи складних речень (загальна характеристика).   1.Формування поняття про складне речення Таблиця 84 19 ст. – поч. 20 ст. Ф. Буслаєв; М. Осадца,О. Огоновський,І. Нечуй-Левицький;О. Пєшковський;О. […]

Класифікація складних безсполучникових речень

Таблиця 100. Класифікація складних безсполучникових речень (за С. Дорошенком)   Наведено класифікацію складних безсполучникових речень.   І. З однорідними частинами 1. З перелічувальними відношеннями: а) зі значенням одночасності: 1Шелестить пожовкле листя по діброві, 2гуляють хмари, 3сонце спить (Т. Шевченко). 1У глибині лісу стукав дятел, 2пищали синиці (О. Десняк); б) зі значенням різночасності: 1Небо раптом нахмурилось, […]

Класифікація складнопідрядних речень розчленованої структури

Таблиця 96. Складнопідрядні речення розчленованої структури   Подано класифікацію складнопідрядних речень розчленованої структури. У складнопідрядних реченнях розчленованої структури підрядна частина залежить від усієї головної частини. 1. З підрядною ч а с у – підрядна містить вказівку на час або період тривання дії, про який ідеться в головній частині, відповідає на запитання коли? відколи? як довго? […]

Складнопідрядні займенниково-співвідносні речення нерозчленованої структури

Таблиця 95 б. Складнопідрядні займенниково-співвідносні речення нерозчленованої структури З А Й М Е Н Н И К О В О-С П І В В І Д Н О С Н І підрядна залежить від займенника чи займенникового прислівника 1. З підрядною п р е д м е т н о — о т о т […]

Структурно-семантична класифікація складнопідрядних речень

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ   Наведено спрощений варіант структурно-семантичної класифікації складнопідрядних речень, описано класи складнопідрядних речень.   Класифікація складнопідрядних речень у вищій школі є спрощеним варіантом структурно-семантичної класифікації. Визначальною в ній є своєрідність синтаксичного зв’язку між предикативними частинами. За цією ознакою розрізняють два класи складнопідрядних речень: нерозчленованої та розчленованої структури. У реченнях нерозчленованої структури підрядна пояснює або поширює слово (словосполучення) в […]

Складнопідрядні прислівні речення нерозчленованої структури

Таблиця 95 а. Складнопідрядні речення нерозчленованої структури П Р И С Л І В Н І з опорним словом у головній частині — іменником, дієсловом, прислівником 1. З  п р и і м е н н и к о в о — о з н а ч а л ь н о ю  [присубстантивно-атрибутивною] частиною – підрядна […]