Рубрика: Синтаксис складного речення

2. Лекція 5. Складнопідрядні речення нерозчленованої структури

Лекція 5 Складнопідрядні речення нерозчленованої структури Схарактеризовано складнопідрядні речення нерозчленованої структури — прислівні та займенниково-співвідносні. План 1.Прислівні складнопідрядні речення: а) з підрядною приіменниково-означальною; б) з підрядною з'ясувальною; в) з підрядною порівняльно-об'єктною (прикомпаративною). 2. Займенниково-співвідносні складнопідрядні речення: а) з підрядною предметно-ототожненою; б) з підрядною якісно-ототожненою; в) з підрядною обставинною. Таблиця 95. Складнопідрядні речення нерозчленованої структури (з опорним […]

2. Лекція 4

Лекція 4 Складнопідрядне речення. Принципи класифікації Подано відомості про ознаки складнопідрядних речень, принципи класифікації. План 1. Поняття про складнопідрядне речення. Ознаки складнопідрядного речення. 2. Принципи класифікації складнопідрядних речень. 3. Структурно-семантична класифікація складнопідрядних речень. 4. Класи складнопідрядних речень.   1. Поняття про складнопідрядне речення. Ознаки складнопідрядного речення Таблиця 92. Поняття про складнопідрядне речення Складнопідрядне речення – […]

2. Лекція 3

Лекція 3   Класифікація складносурядних речень. Багатокомпонентні складносурядні речення   Описано класифікацію складносурядних речень за характером сполучників, зʼясовано особливості багатокомпонентних складносурядних речень.   План   Класифікація ССР: г) речення з зіставно-протиставними сполучниками; ґ) речення з градаційними сполучниками; д) речення зі сполучниками раптовості, несподіваності; е) речення з пояснювальними сполучниками. Багатокомпонентні складносурядні речення.   1. Класифікація складносурядних […]

2. Лекція 2

Лекція 2 СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ Розкрито поняття складносурядного речення, схарактеризовано засоби зв’язку між предикативними частинами складносурядного речення; наведено класифікацію складносурядних речень за характером сполучників. План 1. Поняття про складносурядне речення. 2. Засоби зв’язку між предикативними частинами складносурядного речення. 3. Класифікація складносурядних речень за характером сполучників: а) речення з єднальними сполучниками; б) речення з приєднувальними сполучниками; в) […]

2. Практичне заняття 1

Наведено завдання за варіантами У тексті свого варіанту виконайте такі граматичні завдання: У кожному реченні (і в заголовку) підкресліть граматичні основи: підмет — однією лінією, присудок — двома, головний член односкладного речення — трьома. Поясніть за зразком уживання розділових знаків.   1 варіант Історія рушника Історія рушника дуже цікава. Традиційно він слугував оберегом. Ще за поганських часів його […]

2. Лекція 1

ЗАГАЛЬНІ  ПИТАННЯ  СКЛАДНОГО  РЕЧЕННЯ Схарактеризовано ознаки складного речення, описано типи складних речень. План 1.Формування питання про складне речення. 2. Ознаки складного речення. 3. Засоби поєднання частин складного речення. 4. Типи складних речень (загальна характеристика).   1.Формування поняття про складне речення Таблиця 84 19 ст. – поч. 20 ст. Ф. Буслаєв; М. Осадца,О. Огоновський,І. Нечуй-Левицький;О. Пєшковський;О. […]

Розділові знаки в реченні зі словами як, мов, наче, неначе, ніж і под

Таблиця 133. Розділові знаки в реченні зі словами як, мов, наче, неначе, ніж і под. Наведено правила пунктуації в реченнях зі словами як, мов, наче, неначе, ніж тощо. Розділові знаки перед структурами з як, мов, наче, неначе, ніж і под. залежать від граматичних, значеннєвих та стилістичних чинників. Кому с т а в л я т […]

Основні засоби зв’язку речень у складному синтаксичному цілому

Основні засоби зв’язку речень у складному синтаксичному цілому   1. Семантичний зв’язок речень (зміст другого речення продовжує й розвиває зміст першого речення і т. д., поки не буде розкрито мікротему тексту). 2. Лексичні засоби: а) вказівно-замінювальні слова (займенники і прислівники в наступних реченнях замість іменників чи інших частин мови в попередніх): Знання самі по собі […]

Абзац і складне синтаксичне ціле

Таблиця 106. Абзац. Співвідношення між складним синтаксичним цілим і абзацом Абзац (з нім. Absatz – уступ) – 1) відступ у початковому рядку друкованого чи рукописного тексту («новий рядок»); 2) пов’язана за змістом частина тексту від одного відступу до іншого. Абзац (у другому значенні) і складне синтаксичне ціле – різні поняття. Абзац – це композиційний або […]

Схема розбору періоду

П Е Р І О Д   Схема розбору періоду   Аналізоване речення, його графічна схема. 1) особлива синтаксична конструкція; 2) частини періоду, його різновид – класичний, незамкнений, обірваний, обрамлений; 3) значення і будова засновку; 4) значення і будова висновку; 5) характеристика синтаксичної структури періоду; 6) пояснення розділових знаків.   Зразок розбору періоду   1Ще […]