Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях і реченнях

Таблиця 126. Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях і реченнях   Наведено правила пунктуації при вставленнях. Про розрізнення вставних і невставних конструкцій див. табл. 74, 75 (лекц. 12) При вставних конструкціях можуть стояти к о м и або т и р е. 1. Вставне слово, словосполучення і речення найчастіше виділяють  к о м а м […]

Відокремлення додатка

  Таблиця 124. Відокремлення додатка   Наведено умови відокремлення додатка.   Комами в і д о к р е м л ю ю т ь додаток, якщо він: 1) уведений прийменником на зразок крім, окрім, опріч, за винятком, на відміну від;  Всі, крім поранених, підвелись і присунулись до нього (О. Довженко). 2) уведений прийменником замість […]

Відокремлення обставини

Таблиця 123. Відокремлення обставин   Наведено правила відокремлення обставин.   Обставину в реченні можуть відокремлювати  к о м а м и, рідше – т и р е  або ж  н е  в и д і л я т и. К о м а м и  відокремлюють обставину: 1) виражену дієприслівниковим зворотом;  Шарахнувся врізнобіч люд, розступаючись […]

Розділові знаки при відокремленій прикладці

Таблиця 121. Розділові знаки при відокремленій прикладці   Наведено правила пунктуації при відокремленій прикладці.   Прикладку можуть відокремлювати  к о м а м и  або  т и р е. К о м а м и  відокремлюють: 1) поширену прикладку, що стоїть  п і с л я  означуваного іменника;  Солов’ї, нічні товариші мої, у сад злетілись […]

Розділові знаки при відокремленому означенні

Таблиця 120. Розділові знаки при відокремленому означенні   Наведено правила пунктуації при відокремлених означеннях. Означення можуть відокремлювати  к о м а м и, т и р е  або ж  н е  в и д і л я т и. 1. К о м а м и  відокремлюють означення, що: 1) виражене прикметниковим чи дієприкметниковим зворотом […]

1. Лекція 12

Лекція 12   Відокремлені члени речення. Вставні і вставлені конструкції   Подано відомості про відокремлені члени речення, їхню класифікацію, схарактеризовано порівняльний зворот. Розмежовано вставні та вставлені конструкції. План   1. Поняття про відокремлені члени речення. Загальні та часткові умови відокремлення. 2. Види відокремлених членів речення: напівпредикативні, опосередковані, їхня характеристика. 3. Розділові знаки при відокремлених членах […]

Розділові знаки при звертанні

Таблиця 125. Розділові знаки при звертанні   Наведено правила пунктуації при звертанні.   Звертання (непоширене й поширене) найчастіше в реченні виділяють  к о м а м и, зрідка після звертання ставлять з н а к   о к л и к у. 1. К о м у ставлять після звертання, якщо воно стоїть на початку речення […]

Розбір звертання

Розбір звертання   Наведено схему і зразок розбору звертання.   Схема розбору • звертання: а) що означає; б) закличне, риторичне; в) нейтральне, стилістично забарвлене; г) за вживанням – одиничне, однорідні, синонімічні; ґ) поширене, непоширене; д) морфологічне вираження; е) позиція в реченні; є) схема;   Зразок розбору звертання част. прикм.         ім.      […]

Розбір однорідних членів речення

Схема і зразки розбору однорідних членів речення   Наведено схему і зразки розбору однорідних членів речення.   Схема розбору однорідних членів речення   • однорідні члени речення – а) поширені, непоширені; б) тип сурядних відношень: єднальні, приєднувальні, протиставні, розділові, градаційні; в) як поєднані однорідні члени: інтонацією, інтонацією і сурядним сполучником (якого розряду: єднальним, приєднувальним, протиставним, […]

Розділові знаки між повторюваними словами

Таблиця 119. Розділові знаки між повторюваними словами   Наведено правила постановки тире між різними членами речення. Між повторюваними словами може стояти  к о м а, д е ф і с  або ж розділовий знак в і д с у т н і й. К о м у  ставлять: між повторюваними словами (непоширеними і поширеними), якщо […]