Рубрика: 1. Лекції

1. Лекція 12

Лекція 12 Комунікативний аспект речення   Подано відомості про актуальне членування речення та порядок слів у реченні. План 1. Поняття про актуальне членування речення. 2. Засоби виділення реми. 3. Порядок слів у простому реченні, його функції. 4. Закономірності прямого порядку слів. 5. Особливості зворотного порядку слів. Література до теми Ачилова В. П. Синтаксис і пунктуація […]

1. Лекція 11

Лекція 11   Відокремлені члени речення. Вставні і вставлені конструкції   Подано відомості про відокремлені члени речення, їхню класифікацію, схарактеризовано порівняльний зворот. Розмежовано вставні та вставлені конструкції. План   1. Поняття про відокремлені члени речення. Загальні та часткові умови відокремлення. 2. Види відокремлених членів речення: напівпредикативні, опосередковані, їхня характеристика. 3. Розділові знаки при відокремлених членах […]

1. Лекція 10. Однорідні члени речення. Звертання

Лекція 11 УСКЛАДНЕННЯ  ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ. Однорідні члени речення. Звертання. Розкрито поняття однорідності, схарактеризовано засоби сурядного зв'язку. Описано семантику і типологію звертань. План 1. Поняття про ускладнене просте речення (предикативну частину складного речення). 2. Явище однорідності в простому реченні (предикативній частині складного речення). 3. Засоби сурядного зв'язку між однорідними членами речення. 4. Однорідні та неоднорідні означення […]

1. Другорядні члени речення

Лекція 9 Другорядні члени речення   Наведено відомості про типи другорядних речень, їхнє морфологічне вираження і види. План 1. Поняття про другорядні члени речення. Типи другорядних членів речення. 2. Додаток,  його морфологічне вираження. Види додатків. 3. Означення. Види означень, їхнє морфологічне вираження. 4. Поняття про прикладку, її семантика, структура, позиція щодо означуваного слова. 5. Способи […]

ПАМ’ЯТКА про односкладні речення

ПАМ’ЯТКА Розмежування двоскладних та односкладних речень Наведено прийоми розмежування двоскладних та односкладних речень, а також різних типів односкладних речень.   Якщо в реченні немає слова в Н. відм., перевірити, чи зміст зрозумілий із самого речення: ні – речення двоскладне неповне. Потрібно: відновити підмет у скісних дужках після речення і підкреслити його.  так – речення односкладне. […]

1. Лекція 8. Односкладні речення

Лекція 9 Односкладне речення Розкрито поняття односкладного речення, описано типи односкладних речень. План 1. Поняття про односкладне речення. 2. Класифікація односкладних речень: а) особові речення, їхні особливості; б) безособові та інфінітивні речення; в) номінативні та генітивні речення. 3. Синоніміка двоскладних та односкладних речень, а також деяких типів односкладних речень (прим. 2; 7). 4. Пам’ятка про […]

Алгоритм визначення синтаксичного зв’язку

Алгоритм визначення синтаксичного зв’язку Наведено алгоритм розмежування форм підрядного зв’язку між компонентами словосполучень 1. Чи є залежне слово прикладкою?              так                                                            […]

1. Лекція 7. Присудок. Типи присудків

Лекція 7 Присудок. Типи присудків Схарактеризовано типи присудків за будовою та морфологічною природою, проаналізовано особливості координації присудка і підмета. План 1. Поняття про присудок. Типи присудків за будовою та морфологічною природою. 2. Простий дієслівний присудок. Ускладнення простого присудка. 3. Складений дієслівний присудок. Етапи виділення меж присудка. Поняття про суб’єктний та об’єктний інфінітив. 4. Складений іменний […]

БУТИ і СТАТИ — синтаксичні функції

БУТИ і СТАТИ — синтаксичні функції Подано алгоритми визначення синтаксичних функцій форм дієслів БУТИ і СТАТИ   Алгоритм визначення синтаксичних функцій форм дієслова БУТИ 1. Чи вжита форма буду (будеш, буде, будемо, будете, будуть) з інфінітивом? Так Це складена форма майбутнього часу,яка в реченні є простим дієслівним присудком. Ні 2. Чи має форма буду (є, були […]

1. Лекція 6. Члени  речення.  Підмет

Члени  речення.  Підмет Подано відомості про члени речення, розмежовано поняття про головні та другорядні члени речення, схарактеризовано типи підметів за будовою та їхнє морфологічне вираження. План 1, Поняття про члени речення, способи їхнього вираження. Члени речення і синтагми. 2. Співвідношення між частинами мови і членами речення. Морфологізовані та неморфологізовані члени речення. 3. Поняття про головні […]