Метка: зразок розбору

Розбір вставних і вставлених компонентів

Розбір вставних і вставлених компонентів   Наведено схему і зразки розбору вставних і вставлених компонентів.   Схема розбору   • вставна чи вставлена конструкція – а) яка за будовою: слово (його морфологічне вираження), словосполучення, речення (просте, складне), група речень; б) за семантикою; в) змістовий зв’язок з усім реченням, з його частиною чи з певним членом […]

Зразки аналізу відокремлення

Аналіз відокремлення   Наведено схеми і зразки розбору відокремлених членів речення.   Схема розбору відокремлений член речення – а) поширений, непоширений; б) який за семантико-синтаксичною функцією: напівпредикативний, опосередкований – пояснювальний, уточнювальний, зі значенням включення, виключення чи заміщення; в) який за позицією щодо означуваного слова (ОС) – препозиційний, постпозиційний; г) схема;   В і д о […]

Розбір звертання

Розбір звертання   Наведено схему і зразок розбору звертання.   Схема розбору • звертання: а) що означає; б) закличне, риторичне; в) нейтральне, стилістично забарвлене; г) за вживанням – одиничне, однорідні, синонімічні; ґ) поширене, непоширене; д) морфологічне вираження; е) позиція в реченні; є) схема;   Зразок розбору звертання част. прикм.         ім.      […]

Розбір однорідних членів речення

Схема і зразки розбору однорідних членів речення   Наведено схему і зразки розбору однорідних членів речення.   Схема розбору однорідних членів речення   • однорідні члени речення – а) поширені, непоширені; б) тип сурядних відношень: єднальні, приєднувальні, протиставні, розділові, градаційні; в) як поєднані однорідні члени: інтонацією, інтонацією і сурядним сполучником (якого розряду: єднальним, приєднувальним, протиставним, […]

Зразки розбору присудка

Зразки розбору присудка   Наведено зразки розбору простого дієслівного, складеного дієслівного, складеного іменного і трикомпонентного присудків.   П р о с т и й   д і є с л і в н и й   п р и с у д о к        дієсл.    част. займ. прийм.          ім.  […]

Розбір неповних речень і парцельованої конструкції

Зразки розбору неповних речень і парцельованої конструкції   Наведено зразки розбору контекстуальних та еліптичних речень і парцельованої конструкції.   К о н т е к с т у а л ь н е   р е ч е н н я [На другий день я мав, гуляючи, купити струни для гітари.] прийм. числ.        […]

Розбір словосполучення

Розбір словосполучення   З’ясовано порядок виділення словосполучень із речення, наведено схему і зразок розбору.   Порядок виділення словосполучень із речення   1. Визначте граматичну основу (ГО) речення. 2. Починайте виділення словосполучень з групи підмета (якщо вона є). Послідовно виписуйте словосполучення й аналізуйте їх за схемою. 3. Потім виділяйте словосполучення з групи присудка. Якщо присудки однорідні, […]

Схема розбору періоду

П Е Р І О Д Наведено схему і зразок розбору періоду. Схема розбору періоду   Аналізоване речення, його графічна схема. 1) особлива синтаксична конструкція; 2) частини періоду, його різновид – класичний, незамкнений, обірваний, обрамлений; 3) значення і будова засновку; 4) значення і будова висновку; 5) характеристика синтаксичної структури періоду; 6) пояснення розділових знаків.   […]

Схема розбору конструкції з прямою мовою

Розбір констукції з прямою мовою Наведено схему і зразок розбору конструкції з прямою мовою. Схема розбору конструкції з прямою мовою   Аналізована конструкція, її графічна схема. 1. Складники конструкції з прямою мовою, місце прямої мови стосовно слів автора. 2. Розділові знаки в конструкції з прямою мовою. 3. Синтаксична будова прямої мови. 4. Синтаксична будова слів […]

Розбір двокомпонентного складносурядного речення

ДВОКОМПОНЕНТНЕ  СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ   Наведено схему і зразок розбору двокомпонентного складносурядного речення. Схема розбору: 1) за метою висловлення − розповідне, питальне, спонукальне, розповідно-спонукальне, питально-спонукальне тощо; 2) за характером відношення до дійсності − стверджувальне, заперечне, стверджувально-заперечне; 3) за наявністю емоційного забарвлення − окличне, неокличне; 4) за будовою − складне; 5) за кількістю предикативних одиниць − двокомпонентне; […]