Метка: складнопідрядне речення

2. Лекція 5. Складнопідрядні речення нерозчленованої структури

Лекція 5 Складнопідрядні речення нерозчленованої структури Схарактеризовано складнопідрядні речення нерозчленованої структури — прислівні та займенниково-співвідносні. План 1.Прислівні складнопідрядні речення: а) з підрядною приіменниково-означальною; б) з підрядною з'ясувальною; в) з підрядною порівняльно-об'єктною (прикомпаративною). 2. Займенниково-співвідносні складнопідрядні речення: а) з підрядною предметно-ототожненою; б) з підрядною якісно-ототожненою; в) з підрядною обставинною. Таблиця 95. Складнопідрядні речення нерозчленованої структури (з опорним […]

2. Лекція 4

Лекція 4 Складнопідрядне речення. Принципи класифікації Подано відомості про ознаки складнопідрядних речень, принципи класифікації. План 1. Поняття про складнопідрядне речення. Ознаки складнопідрядного речення. 2. Принципи класифікації складнопідрядних речень. 3. Структурно-семантична класифікація складнопідрядних речень. 4. Класи складнопідрядних речень.   1. Поняття про складнопідрядне речення. Ознаки складнопідрядного речення Таблиця 92. Поняття про складнопідрядне речення Складнопідрядне речення – […]

Схема розбору багатокомпонентного складнопідрядного речення

Багатокомпонентне складнопідрядне речення   Схема розбору 1) за метою висловлення – розповідне, питальне, спонукальне, розповідно-спонукальне, питально-спонукальне тощо; 2) за характером відношення до дійсності – стверджувальне, заперечне, стверджувально-заперечне; 3) за наявністю емоційного забарвлення – окличне, неокличне; 4) за будовою – складне; 5) за кількістю предикативних одиниць – багатокомпонентне (вкажіть кількість предикативних одиниць); 6) за наявністю і […]

2. Лекція 6. Складнопідрядні речення розчленованої структури

Складнопідрядні речення розчленованої структури   Подано класифікацію складнопідрядних речень розчленованої структури. План Групи речень з підрядними обставинними часу та умови. Особливості речень з підрядними обставинними причини, наслідку і мети. Групи речень з підрядними допустовими. Речення з підрядними порівняльними. Розрізнення неповних підрядних порівняльних частин і членів речення — порівняльних зворотів. Речення з підрядною супровідною — проміжного типу: з підрядним сполучним […]

Домашнє завдання 6

Багатокомпонентні складнопідрядні речення   Дібрано тренувальні вправи, орієнтовані на характеристику багатокомпонентних складнопідрядних речень.   Навчально-методичний посібник «Сучасна українська літературна мова. Практичний синтаксис складного речення» (Сімферополь, 2012) 1) С. 20, вправа 26. 26. Допишіть до поданих речень підрядні, які відповідали б на поставлені в дужках запитання. Виділіть граматичні основи, накресліть схеми, визначте вид підрядності і тип […]

Розділові знаки в складнопідрядному реченні

Розділові знаки в складнопідрядному реченні   Наведено правила пунктуації в складнопідрядному реченні.   Між предикативними частинами складнопідрядного речення можуть стоятик о м а, т и р е, к о м а і т и р е, зрідка – д в о к р а п к а, або ж розділовий знак в і д с […]

Складнопідрядні займенниково-співвідносні речення нерозчленованої структури

Таблиця 95 б. Складнопідрядні займенниково-співвідносні речення нерозчленованої структури З А Й М Е Н Н И К О В О-С П І В В І Д Н О С Н І підрядна залежить від займенника чи займенникового прислівника 1. З підрядною п р е д м е т н о — о т о т […]

Схема розбору двокомпонентного складнопідрядного речення

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ Схема розбору   Наведено схему розбору двокомпонентного складнопідрядного речення.   1) за метою висловлення – розповідне, питальне, спонукальне, розповідно-спонукальне, питально-спонукальне тощо;   2) за характером відношення до дійсності – стверджувальне, заперечне, стверджувально-заперечне;   3) за наявністю емоційного забарвлення – окличне, неокличне;   4) за будовою – складне;   5) за кількістю предикативних одиниць […]

Структурно-семантична класифікація складнопідрядних речень

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ   Наведено спрощений варіант структурно-семантичної класифікації складнопідрядних речень, описано класи складнопідрядних речень.   Класифікація складнопідрядних речень у вищій школі є спрощеним варіантом структурно-семантичної класифікації. Визначальною в ній є своєрідність синтаксичного зв’язку між предикативними частинами. За цією ознакою розрізняють два класи складнопідрядних речень: нерозчленованої та розчленованої структури. У реченнях нерозчленованої структури підрядна пояснює або поширює слово (словосполучення) в […]

Складнопідрядні прислівні речення нерозчленованої структури

Таблиця 95 а. Складнопідрядні речення нерозчленованої структури П Р И С Л І В Н І з опорним словом у головній частині — іменником, дієсловом, прислівником 1. З  п р и і м е н н и к о в о — о з н а ч а л ь н о ю  [присубстантивно-атрибутивною] частиною – підрядна […]