Рубрика: Практичні заняття зі стилістики

Завдання для заліку

Стилістика. 7 семестр Наведено варіанти завдань для заліку   1 варіант — Абібуллаєва Аліє   1) Стилістичні можливості часових форм. 2) Схарактеризуйте порівняння за схемою: а) зіставлювані поняття; б) функція порівняння; в) засіб вираження; г) особливості вживання (якщо є). 1. У святу неділеньку рано-пораненьку то не сиза зозуля кувала, не дрібна птиця щебетала, не у борі […]

Практичне заняття 11

Стилістичні функції пунктуації та засобів відтворення чужого мовлення   Дібрано тренувальні вправи на визначення стилістичних функцій пунктуації та засобів відтворення чужого мовлення.   Теоретичні питання 1. Стилістичні функції пунктуації. 2. Стилістика засобів відтворення чужого мовлення в тексті. 3. Фігури інтертексту: цитування, аплікація, алюзія. Парафраз і плагіат.   Вправи 1. Схарактеризуйте стилістичні функції пунктуації. 1) як […]

Практичне заняття 10

Стилістичне використання складних форм організації мовлення   Дібрано тренувальні вправи на визначення стилістичних можливостей складних речень, періоду, синтаксичних синонімів, абзацу, розміру речення.   Теоретичні питання 1. Стилістика складних речень (А; Б). 2. Стилістика періоду. 3. Стилістичне використання синтаксичних синонімів. 4. Стилістичні функції абзацу. 5. Розмір речення як синтаксичної одиниці. 6. Стилістичне навантаження коротких і супердовгих […]

Практичне заняття 9

Стилістичні можливості ускладнень простого речення   Дібрано тренувальні вправи на визначення стилістичних можливостей однорідних та відокремлених членів речення, вставних і вставлених конструкцій, звертань.   Теоретичні питання 1. Стилістика однорідних членів речення. 2. Стилістичні фігури, побудовані на принципах однорідності. 3. Стилістичне використання відокремлених членів речення. 4. Стилістика порівняння. 5. Стилістичні можливості звертання. 6. Стилістичне вживання вставних […]

Практичне заняття 8

Стилістичні можливості словосполучення і простого неускладненого речення   Дібрано тренувальні вправи на визначення стилістичних можливостей словосполучень, членів речення і різних типів простого речення.   Теоретичні питання 1. Стилістика словосполучень. 2. Стилістика членів речення. 3. Стилістика типів речень за метою висловлення та емоційним забарвленням. 4. Стилістичні можливості порядку слів у реченні і синтаксичний зачин речення. 5. […]

Практичне заняття 7

Стилістика дієслівних форм і незмінних слів   Дібрано тренувальні вправи на визначення стилістичних функцій дієприкметників та дієприслівників, форм на -но, -то, прислівників, службових слів.   1. Особливості вживання і стилістичні можливості дієприкметників. 2. Стилістика форм на но, то і дієприслівників. 3. Стилістичне вживання прислівників. 4. Стилістика прийменників. 5. Стилістичні функції сполучників, часток і вигуків.   […]

Практичне заняття 6

Стилістика дієслова   Дібрано тренувальні вправи на визначення стилістичних можливостей дієслова.   1. Семантика дієслова. 2. Стилістичні можливості часових форм. 3. Синонімія дієслівних форм часу. 4. Синонімія способових форм дієслів. 5. Варіантні закінчення дієслів.   Вправи   1. Визначте стиль текстів, схарактеризуйте семантику дієслів. І. Усе тепліше світило красне сонечко. Цілий день на осокорі в […]

Практичне заняття 4

Норми української літературної мови   Дібрано тренувальні вправи для закріплення орфоепічних, орфографічних і граматичних норм української літературної мови.     Завдання для всіх Запам’ятайте скоромовки, стежте за правильною вимовою звуків. • Чи ти читав Тичину? • Три дроворуби у трьох дворах дрова рубають. • Стоїть піп на копі, копа під попом, піп під ковпаком. Індивідуальні […]

Практичне заняття 5

Стилістичне використання засобів словотвору. Стилістика іменних частин мови Дібрано вправи на визначення стилістичного використання засобів словотвору, стилістичних можливостей іменників, прикметників, займенників, числівників   1. Стилістичне використання суфіксів і безафіксних іменників. 2. Стилістичні можливості префіксів, осново- і словоскладання, абревіації. 3. Стилістичне використання іменникових категорій. 4. Стилістичні можливості прикметників. 5. Стилістичне використання займенників. 6. Стилістика числівників. Вправи […]

Практичне заняття 3

Культура мовлення. Основні поняття культури мовлення   Дібрано завдання і тренувальні вправи для закріплення навичок дотримання норм української літературної мови.   Завдання для всіх студентів     А. Запам’ятайте скоромовки, стежте за правильною вимовою звуків. Ніс Гриць пиріг через поріг, став на горіх – упав через поріг. В чаплі чорні черевички, чапля чапа до водички. Б. […]