Рубрика: Лекції зі стилістики

Лекція 8

Стилістичне використання складних форм організації мовлення. Стилістика пунктуації та засобів відтворення чужого мовлення   Описано стилістичні функції складних речень, періоду, абзацу, пунктуації, засобів відтворення чужого мовлення.   1. Стилістичні можливості складних речень. 2. Стилістика періоду. 3. Стилістичні функції абзацу. 4. Розмір речення як синтаксичної одиниці. 5. Стилістика засобів відтворення чужого мовлення в тексті. 6. Фігури […]

Лекція 7

Стилістичні можливості ускладнених речень   Описано стилістичні можливості однорідних і відокремлених членів речення, вставних і вставлених конструкцій, звертань.   1. Стилістика однорідних членів речення. 2. Стилістичні фігури, побудовані на принципах однорідності. 3. Стилістичне використання відокремлених членів речення. 4. Стилістика порівняння. 5. Стилістичні можливості звертання. 6. Стилістичне вживання вставних конструкцій. 7. Стилістика вставлених конструкцій.   1. […]

Лекція 6

  Стилістичні можливості словосполучення і простого неускладненого речення   Розглянуто стилістичні можливості словосполучення, членів речення і різних типів простого речення.   1. Стилістика словосполучень. 2. Стилістичні можливості простого речення. 2.1. Стилістика членів речення. 2.2. Стилістика типів речення за метою висловлення та емоційним забарвленням. 2.3. Стилістика неповних речень, парцельованих конструкцій, незакінчених речень. 2.4. Порядок слів у […]

Лекція 5

Стилістика дієслова і незмінних слів   Характеристика стилістичних можливостей дієслівних форм, прислівників, службових слів. 1. Стилістика дієслівних форм. 1.1. Стилістичні аспекти дієслівних категорій. 1.2. Стилістичні можливості дієприкметників. 1.3. Стилістика форм на -но, -то. 1.4. Стилістичні можливості дієприслівників. 2. Стилістичне вживання прислівників. 3. Стилістика службових слів і вигуків.   1.1. Стилістичні аспекти дієслівних категорій 1.1.1. Неозначена […]

Лекція 4

Стилістичне використання засобів словотвору. Стилістика іменних частин мови   Розглянуто стилістичне використання засобів словотвору (афіксів, осново- і словоскладання, абревіації) та стилістичні можливості іменників, прикметників, займенників, числівників   1. Стилістика засобів словотвору. 2. Стилістичне використання іменникових категорій. 3. Стилістика категорій прикметників. 4. Стилістичні можливості займенників. 5. Стилістика числівників.   1. Стилістика засобів словотвору Стилістичні можливості мають […]

Лекція 3

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ   Схарактеризовано поняття культури мовлення і комунікативно-стилістичні якості мови. Подано визначення мовної норми, наведено типологію норм української літературної мови.   1. Поняття про культуру мовлення. Комунікативно-стилістичні якості мови. 2. Норма як основне поняття культури мови. Варіантність норм. 3. Кодифікація норм. Історичний характер мовної норми. 4. Явище пуризму у сфері кодифікації норм, його позитивні […]

Лекція 2

  ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ   Схарактеризовано поняття функціонального стилю, функціонально-стильової єдності, підстилів. Подано класифікацію функціональних стилів української літературної мови.   1. Функціональний стиль мови і мовлення. Функціонально-стильова єдність. Функціонально-стильова сфера. 2. Основні особливості стилів української літературної мови. 3. Характеристика розмовного мовлення.   1. Функціональний стиль. Функціонально-стильова єдність. Функціонально-стильова сфера Функціональні стилі мови […]

Лекція 1

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СТИЛІСТИКИ   Схарактеризовано предмет і завдання стилістики, її структуру, основні поняття стилістики — стиль і стилістичне забарвлення.     1. Поняття про стилістику. Предмет і завдання стилістики. 2. Структура стилістики. 3. Літературознавча і лінгвістична стилістика 4. Основні поняття стилістики: а) стиль; б) стилістичне забарвлення.   1. Поняття про стилістику. Предмет і завдання стилістики   […]